Regulamin

I. Definicje dla potrzeb niniejszego regulaminu

 1. Gra - wszystkie treści informatyczne, graficzne, strona internetowa oraz pozostałe elementy składające się na grę, do korzystania z której służyć ma poniższy regulamin nazwana została przez jej twórców “Dead or Not Alive”.
 2. Właściciel - Wojciech Burczyn usługi informatyczne, os Na Stoku 54/23, 25-437 Kielce, NIP: 657-243-61-67, REGON: 260573869.
 3. Użytkownik - każda osoba, podmiot, która zarejestruje się oraz będzie miała login oraz w jakikolwiek sposób uczestniczy w Grze.

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Gry.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili.
 3. Poprzez każde zalogowanie się do gry, Użytkownik akceptuje aktualny regulamin.

 

III. Warunki świadczenia usług

 

 1. Założenie konta oraz korzystanie z Gry jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z Gry jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie głównej http://www.deadornotalive.pl oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Po założeniu konta, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie na wysłany link oraz prawidłowe potwierdzenie założenia konta jest również warunkiem koniecznym do korzystania z Gry. Konta nie potwierdzone w ciągu 7 dni zostaną automatycznie skasowane.
 4. Warunkiem poprawnego działania wszystkich elementów gry jest możliwość zapisu plików “Cookie” na stacji roboczej Użytkownika. Dane zawarte w “Cookie” w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, a służą jedynie w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Gry, poprzez m.in. zapamiętanie jego ustawień językowych oraz braku konieczności każdorazowego logowania się z tej samej stacji roboczej.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub nieprawidłowe działanie Gry. Użytkownicy nie mają prawa dochodzić roszczeń z w/w tytułów. Ponadto Właściciel  zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania gry w dowolnym momencie oraz dowolnym zakresie bez informowania o tym Użytkowników. Modyfikacje będą głównie polegać na poprawie błędów oraz rozbudowywaniu Gry.
 7. Właściciel ma prawo przywrócić stan Gry do dowolnego momentu z przeszłości w razie wystąpienia poważnych błędów w Grze.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupów należy składać za pomocą formularza na stronie: http://www.deadornotalive.pl/alive/game/complaint 
 9. Klientowi przysługuje 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy o ile nie nastąpiło w tym czasie korzystanie z zakupionej waluty gry. W celu odstąpienia od umowu należy skorzystać z formularza reklamacyjnego. 

IV. Płatności SMS

 1. Usługa dostępna jest tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.
 2. Koszt SMSa wysłanego na numer 74624 to 4 zł (+ 23% z VAT) za co użytkownik otrzyma 10 jednostek waluty gry.
 3. Koszt SMSa wysłanego na numer 78464 to 8 zł (+ 23% z VAT) za co użytkownik otrzyma 20 jednostek waluty gry.
 4. Koszt SMSa wysłanego na numer 91455 to 14 zł (+ 23% z VAT) za co użytkownik otrzyma 35 jednostek waluty gry.
 5. Koszt SMSa wysłanego na numer 92574 to 25 zł (+ 23% z VAT) za co użytkownik otrzyma 70 jednostek waluty gry.

 

V. Zasady dotyczące Użytkowników

 1. Użytkownik odpowiada za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika jego hasła oraz loginu, oraz konsekwencje  wynikające z użycia tych danych przez osoby trzecie.
 2. Użytkownikowi zabrania się umieszczania treści wulgarnych, obraźliwych oraz zabronionych prawnie we wszystkich elementach Gry, w tym wiadomościach do innych użytkowników oraz opisie swojego profilu. Jednocześnie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników powyższych treści.
 3. W przypadku znalezienia przez Użytkownika błędu w funkcjonalności Gry, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela. Zabronione jest uzyskiwanie korzyści w grze ze znalezionych oraz znanych błędów.
 4. Zabronione jest używanie programów lub skryptów umożliwiających automatyczną Grę.
 5. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu obejście zasad lub regulaminu Gry.
 6. Właściciel może zablokować lub usunąć konto bez uprzedniego informowania o tym, jeżeli Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

VI. Polityka prywatności

 

 1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Właściciela danych podanych w trakcie rejestracji, w tym adresu email oraz loginu, a także tych umieszczonych w profilu użytkownika. W Grze nie są przechowywane dane osobowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.).
 2. Właściciel zastrzega sobie możliwość przesyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości powiązanych z nowościami w grze oraz innymi grami oferowanymi przez Właściciela. Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania takich e-maili, poprzez wybranie stosownej opcji w profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto ze skutkiem na przyszłość.